Fransk-íslenska viðskiptaráðið – Samþykktir

LÖG FRANSK-ÍSLENSKA VIÐSKIPTARÁÐSINS

Fransk-íslenska viðskiptaráðið var stofnað 29. ágúst 1990 við það tækifæri er forseti Frakklands kom til Íslands í opinbera heimsókn. Ráðið hefur tengsl við utanríkisþjónustur Íslands og Frakklands að því marki sem þær vinna að viðskiptatengslum landanna.

1. GREIN

NAFN RÁÐSINS OG AÐSETUR

Nafn ráðsins er „Fransk-íslenska viðskiptaráðið“, á frönsku „Chambre de Commerce et d‘Industrie Franco Islandaise“. Aðal aðsetur ráðsins er í Viðskiptaráði Íslands í Reykjavík.

2. GREIN

MARKMIÐ

Markmið ráðsins er að stuðla að og efla viðskiptatengsl Íslands og Frakklands með viðeigandi hætti, sem geta treyst og eflt viðskipti milli þjóðanna, með upplýsingaöflun, ráðgjöf til aðila sem vilja stunda viðskipti milli Íslands og Frakklands, ráðstefnum og öðru því sem fallið er til að auka viðskiptatengsl milli landanna.  Ráðið hefur eftir atvikum samstarf við aðra aðila en sérstaklega við Viðskiptaráð Íslands, Viðskiptaráðið í París og Samtök franskra millilandaviðskiptaráða (UCCIFE).

3. GREIN

FÉLAGAR

Virkir félagar geta orðið einstaklingar og lögaðilar, lánastofnanir og opinberar stofnanir.  Félagar skulu ávallt samþykktir af stjórn ráðsins.

Félagar greiða árgjöld sem ákveðin eru á aðalfundi ráðsins, samkvæmt tillögu frá stjórn.

Aðeins félagar sem greitt hafa árgjald til ráðsins hafa atkvæðisrétt á aðalfundi og eru kjörgengir til stjórnar.

Sendiherra Frakklands á Íslandi og sendiherra Íslands í Frakklandi eru sjálfkrafa heiðursfélagar að ráðinu. Fyrrverandi formenn ráðsins eru einnig sjálfkrafa heiðursfélagar að ráðinu.

Stjórn ráðsins getur tilnefnt aðra heiðursfélaga ráðsins.  Heiðursfélagar skulu að jafnaði vera einstaklingar sem lagt hafa mikið af mörkum til ráðsins eða hafa gegnt þýðingarmiklu hlutverki í viðskiptum milli Íslands og Frakklands. Heiðursfélagar skulu samþykktir af aðalfundi.

Félagsaðild fellur niður:

 1. Með úrsagnarbréfi til ráðsins;
 2. Ef félagsgjöld eru ekki greidd;
 3. Þegar kröfur til félagsaðildar eru ekki lengur uppfylltar;
 4. Við brottvikningu sem stjórn samþykkir með þremur fjórðu greiddra atkvæða. Ákvörðun um brottvikningu má skjóta til aðalfundar og tekur hún ekki gildi fyrr en við samþykkt aðalfundar þar að lútandi.

3.1. GREIN

ÚRSÖGN ÚR FÉLAGINU 

Úrsögn úr félaginu þarf að vera skrifleg og tekur gildi frá og með næstu áramótum eftir að hún berst. Úrsögn breytir engu um skyldur til greiðslu árgjalds á yfirstandandi reikningsári.

4. GREIN

FJÁRMÁL

Ráðið er fjármagnað með árgjöldum félaga. Ráðið getur þegið hvers kyns fjárhagslegan stuðning, hvort sem um er að ræða opinberan eða einkaréttarlegan fjárstuðning, svo og fjárframlög vegna sérstakra verkefna.

5. GREIN

STJÓRN

Stjórn ráðsins skulu skipa 12 manns, sem kjörnir eru á aðalfundi til tveggja ára í senn.  Helmingur þeirra sem kjörnir eru í stjórn skulu á aðalfundi hafa varanlegt aðsetur á Íslandi og helmingur í Frakklandi. Af þeim 12 stjórnarmönnum sem kosnir eru, skal aðalfundur kjósa einn formann ráðsins. Að auki skal kjósa einn varaformann ráðsins í Frakklandi, af þeim stjórnarmönnum sem þar hafa aðsetur og einn varaformann ráðsins á Íslandi, af þeim stjórnarmönnum sem þar hafa aðsetur. Þá skal aðalfundur kjósa tvo varamenn stjórnar með aðsetur á Íslandi og tvo varamenn með aðsetur í Frakklandi.

Við kjör stjórnar skal það haft að leiðarljósi að ekki séu færri en fjórir stjórnarmenn af hvoru þjóðerni.

Lögaðilar geta tilnefnt fulltrúa sína til stjórnarsetu í ráðinu. Fulltrúar lögaðila í stjórn ráðsins skulu vera stjórnarmenn eða aðrir tilnefndir starfsmenn lögaðilans. Aðeins félagar sem greitt hafa árgjald til ráðsins geta tilnefnt fulltrúa sinn til stjórnarsetu í ráðinu. Hætti fulltrúi lögaðila í stjórn ráðsins störfum hjá lögaðilanum, ber lögaðilanum að tilnefna annan einstakling til setu í stjórn félagsins á næsta aðalfundi ráðsins.

Stjórn skal á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund, kjósa sér gjaldkera og ritara. Stjórn ráðsins skipuleggur starfsemi þess, í samræmi við lög þessi, markmið ráðsins og ákvarðanir á aðalfundi.

6. GREIN

STÖRF STJÓRNAR OG STJÓRNARFUNDIR

Stjórnarmenn sem aðsetur hafa í hvoru landi fyrir sig skulu halda reglulega fundi þeirra stjórnarmanna sem þar eru staðsettir, til skipulagningar starfsemi ráðsins í hvoru landi fyrir sig. Heimilt er á slíkum fundum að taka ákvarðanir um fundi og aðra þá reglulegu starfsemi sem ráðið hefur með höndum í hvoru landi fyrir sig. Meiriháttar ákvarðanir skal þó ávallt bera undir sameiginlegan stjórnarfund og öll fjárútlát skulu ávallt hljóta samþykki gjaldkera. Varaformenn boða til slíkra funda og stýra þeim. Slíkir fundir eru lögmætir ef varaformaður og fæst tveir aðrir stjórnarmenn eru viðstaddir. Sé slíkur fundur ekki nægilega fjölmennur getur fundurinn engu að síður tekið ákvarðanir ef þær eru síðar staðfestar skriflega af nægilegum fjölda stjórnarmanna sem þarf til ákvarðanatöku samkvæmt grein þessari (með bréfi, tölvupósti eða símbréfi). Ákvarðanir á slíkum fundum eru teknar af meirihluta greiddra atkvæða þeirra stjórnarmanna sem mættir eru á fundinn. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði varaformanns eða þess sem fer með umboð varaformanns til setu á fundinum.

Stjórn skal halda sameiginlegan stjórnarfund hið minnsta tvisvar sinnum á ári. Formaður, eða annar varaformaður í forföllum formanns, boðar til sameiginlegra stjórnarfunda og stýrir þeim.

Sameiginlegir stjórnarfundir ráðsins eru lögmætir þegar formaður eða annar varaformaður ráðsins, og fæst fimm aðrir stjórnarmenn eru viðstaddir. Sé stjórnarfundur ekki nægilega fjölmennur getur stjórn engu að síður tekið ákvarðanir ef þær eru síðar staðfestar skriflega af nægilegum fjölda stjórnarmanna sem þarf til ákvarðanatöku samkvæmt grein þessari (með bréfi, tölvupósti eða símbréfi). Ákvarðanir á stjórnarfundum eru teknar af meirihluta greiddra atkvæða þeirra stjórnarmanna sem mættir eru á fundinn. Verði atkvæði jöfn ræður atkvæði formanns eða þess sem fer með umboð formanns til setu á fundinum.

Varamenn stjórnar skal boða til funda á sama hátt og aðra stjórnarmenn. Stjórnarfundi má halda símleiðis.

Stjórn ráðsins er fulltrúi þess í öllum gjörðum þess.  Undirritun formanns eða annars varaformanns, svo og tveggja annarra stjórnarmanna, skuldbindur ráðið.  Sé um að ræða fjárútlát fyrir ráðið þarf ávallt samþykki gjaldkera.  Heimilt er að veita skriflegt umboð til skuldbindingar ráðsins.

Stjórn ráðsins gerir árlega skýrslu um starfsemi félagsins, sem leggja skal fyrir aðalfund.

7. GREIN

AÐALFUNDIR

Aðalfund ráðsins skal halda árlega eftir ákvörðun stjórnar. Aðalfund skal boða skriflega með minnst tveggja vikna fyrirvara.  Í fundarboði skal taka fram dagskrá aðalfundar.

Aðalfund skal halda á annað hvert ár á Íslandi og annað hvert ár í Frakklandi.  Geti félagi eða fulltrúi félaga ekki mætt á fundinn, getur hann veitt öðrum félaga eða fulltrúa félaga umboð til mætingar og atkvæðagreiðslu á aðalfundi. Á aðalfundi getur félagi eða fulltrúi félaga ekki haft fleiri en tvö umboð frá öðrum félögum.

Ákvarðanir á aðalfundi skulu teknar með meirihluta atkvæða þeirra félaga sem mætt er fyrir á fundinn, þó að teknu tilliti til ákvæða 10. greinar

Dagskrá aðalfundar skal vera eftirfarandi:

 1. Fundarsetning
 2. Kosning fundarstjóra
 3. Kosning ritara
 4. Umfjöllun um skýrslu stjórnar
 5. Ársreikningar ráðsins lagðir fram til samþykktar
 6. Lagabreytingar
 7. Stjórnarkjör
 8. Kosning eins endurskoðanda
 9. Félagsgjöld

Kosning í stjórn ráðsins skal eiga sér stað á aðalfundi ef nauðsynlegt er vegna brottfalls stjórnarmanna á liðnu ári.  Þá skal einnig kosning fara fram í sæti þeirra stjórnarmanna sem setið hafa í tvö ár.

8. GREIN

FJÁRHAGSÁR OG ENDURSKOÐUN

Reikningsár ráðsins er almanaksárið. Uppgerða reikninga skal leggja fyrir kjörinn endurskoðanda ráðsins ásamt fylgiskjölum, minnst tveimur vikum fyrir aðalfund.

9. GREIN

LAGABREYTINGAR

Lögum ráðsins má aðeins breyta á aðalfundi, að tillögu stjórnar.  Tíu félagar geta lagt fram tillögur til lagabreytinga eigi síðar en viku fyrir aðalfund. Lagabreytingar skoðast samþykktar hljóti þær samþykki meirihluta þeirra félaga sem mætt er fyrir á aðalfund.

10. GREIN

SLIT RÁÐSINS

Aðeins aðalfundur getur ákveðið að slíta ráðinu að fengnu samþykki tveggja þriðju hluta þeirra félaga sem mætt er fyrir á aðalfundi.

Þær eignir sem gætu verið til ráðstöfunar við slit ráðsins skulu renna til stofnana sem hafa það að markmiði að styrkja tengsl Íslands og Frakklands. Aðalfundur ákveður ráðstöfun slíkra eigna.